Завідувач кафедри фінансового контролю та аудиту

Лучко Михайло Романович
Посада: завідувач кафедри фінансового контролю та аудиту
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Кабінет: 11202
Скринька: m.luchko@wunu.edu.ua
Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0RAMBYsAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Сторінка в Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208338884

Лучко Михайло Романович, доктор економічних наук (2008), професор (2004), президент аудиторської фірми “Тер Аудит” (1994), сертифікований аудитор (1994).

Народився в 1964 році у місті Тернополі, закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут (1986). З 1986 року по 2005 рік працював в Тернопільському національному економічному університеті, де пройшов трудовий шлях від наукового співробітника до завідувача кафедри, проректора з навчальної роботи.

З 2006 року очолював Тернопільську філію Європейського університету.

З вересня 2013 року очолює кафедру обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Тернопільського національного економічного університету.

Автор понад 160 наукових праць, у тому числі 4 монографії, підручника та 12 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти та науки України.

Коло наукових та практичних інтересів – організація і методика бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу, податкове планування, аудит, філософія економічної освіти, методологія та історія науки.

Публікації:

1. Лучко М.Р. Облік комерційної діяльності: Підручник / М.Р. Лучко, О.В. Адамик. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 462 с.

2. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Підручник / М.Р. Лучко, І.Д. Бенько. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

3. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навчальний посібник / М.Р. Лучко, Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк. – К.: «Знання», МОНУ, 3-тє видання, 2007. – 234 с.

4. Лучко М.Р. Консолідована фінансова звітність: теоретична концептуалізація побудови: монографія / М. Р. Лучко; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2007. – 263 с.

5. Лучко М.Р. Історія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / М.Р. Лучко, Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк. – К.: «Знання», 2009. – 196 с.

6. Лучко М.Р. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / М.Р. Лучко, Н.Г.Мельник, С.В. Сисюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015, – 356с.

7. Лучко М.Р. Контроль у державному секторі економіки: навч. посіб / M. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 287 с.

8. Лучко М.Р. Вексель в господарській діяльності підприємств України.// Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2 (5). – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/1507/1/11lmrhdp.pdf

9. Лучко М.Р. Proces dydaktyczny jako srodowisko nowych sprecznosci i problemow w kontekscie innowacyjnych zmian w szkole wyzszej. (co-authorship) Ukraine – Europe – World (The International Collection of Scientific Works, Series: History, International Relations). – Issue 9, 2012. – Р. 243-249.

10. Лучко М.Р. Основи складання консолідованої фінансової звітності – Навчальний посібник. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, 2012.– 77 с.

11. Лучко М.Р. Cost, that are not taken into account in determining taxable income and expenditure of dual-use// Науково-практичне видання «Незалежний аудитор». – 2013. – №4 (II). – С.12-19.

12. Лучко М.Р.Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку. Науково-практичне видання «Незалежний аудитор». – 2013. – №5 (III). – С.15-23.

13. Лучко М. Р. До питання складання консолідованої фінансової звітності у державному секторі економіки // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи:матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. – 2014. – С.130-133

14. Лучко М.Р. Пізнання в розвитку теорії бухгалтерського обліку // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – Випуск 1 (2). – 2015. – С. 33-38.

15. Лучко, М. Психологічна підготовка ревізора як складова його професіоналізму / Михайло Лучко, Ярослав Мех // Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 129-136.

16. Лучко М. Теорія контрактів: вибрані питання бухгалтерського обліку та аналізу / Михайло Лучко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 2 (15). – С. 71-77.